Teknisk support

Vanliga frågor

Vid frågor maila: Service@kommunalteknik.se eller ring oss på 08 544 407 90
Ni kan även se instruktionsfilmer på Youtube som kan vara till hjälp. Se här

Behöver ni vända er till en serviceverkstad har vi flera diplomerade och certifierade serviceverkstäder som ni hittar under serviceföretag

Allmänt

Hur länge har Skandinavisk kommunalteknik funnits?

Företaget grundades 1975 och sedan dess har vi installerat mer än 80 000 pumpstationer i Norden. Läs gärna mer om oss här:

Hur länge håller en LPS-pump?

Svårt att säga, det första området vi installerade 1975 där är det än idag flera med sin originalpump installerad.
För att få en så lång livslängd som möjligt är det viktigt att installationen, driftsättningen och användandet sker enligt monteringsanvisningen.

Elinstallation

Vilka säkringar skall jag använda?

10A Kategori C enligt monteringsanvisning.
Om man får för hög strömstyrka (10A) till pumpen så skall säkringen i el-centralen lösa ut.

Hur mycket ström drar pumpen?

Ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W
Strömförbrukningen är ca 7A. Pumpen har en effektförbrukning på ca 1kW.
P(Effekt)=U(Spänning)xI(Ström)=230×7=1610W=1,6kW

Hur hänger det ihop?
Förenklat så säger man att elmotorer har en så kallad Effektfaktor(på engelska Power factor). Effektfaktorn benämns även cos fi eller cos φ.
Om man bara har ett motstånd i den elektriska kretsen(tänk el-element) så blir Effektfaktorn=1. Man har ingen fas-skillnad mellan spänning och ström.
Men så fort man har en lindad spole som skall generera ett magnetfält(tänk elmotor) så får man en induktiv effekt i systemet när motorn belastas och därmed en fas-förskjutning mellan spänning och ström(tänk tröghet i strömförbrukningen). Se bilden nedan.

Hur mycket ström drar pumpen?

Man kan se det som att en del av effekten ”ges tillbaka” till elnätet under en del av växelströmscykeln.
Säkringen i el-centralen ser 7A strömma igenom sig, men på elräkningen betalar man bara för den verkliga effektförbrukningen som i vårt fall motsvarar en medeleffekt på 1kW.
Vi har alltså en Effektfaktor på vår pump på 1/1.6=0,625

Kan man köra pumpen på en elgenerator?

Vi rekommenderar inte det men det går.
Det elverk som används måste kunna klara startströmmen som ligger runt 15A. Så ett elverk som nominellt kan generera 3kW är lämplig. Ett elverk som genererar mindre än det klarar mest troligt inte av den momentana last som startströmmen kräver.

Kontakta oss så hjälper vi er och titta på en lösning.

Hur kan jag se att elinstallationen verkar korrekt?

Egenkontrollen måste utföras i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter. Elinstallationen skall därför utföras och kontrolleras av en behörig elektriker.
För att testa elinstallationen kan man trycka ner testknappen på apparatlådan.

Information om elinstallation finns i monteringsanvisningen för din pumpstation.

Apparatlåda innan september 2016

På vårt kretskort Revision F fram till september 2016 finns en synlig tråd som fungerar som en säkring för att förhindra för hög strömstyrka till pumpen. På kretskortet finns säkringstråden vid J11.
Om man av misstag kör pumpen mot en stängd serviceventil blir strömstyrkan så hög att tråden ”brinner av”.
Funktionen fungerar och har fungerat bra, men det är inte så tydligt för en kund att kunna veta vad som har hänt. Av den anledningen är alla kretskort levererat efter september 2016 utan säkringstråd.
Om man som kund befarar att säkringstråden är avbruten så går det att åtgärda ett sådant kort.

Kontakta Skandinavisk Kommunalteknik för vägledning.

Det saknas en säkring till min apparatlåda i revision E

Det finns en hållare för en säkring på kretskortet som hör till apparatlåda revision E.
Syftet med säkringen är att säkerställa att strömmen begränsas till en extern strömkälla (tex värmekabel) som kopplats in permanent på kretskortet.
Den här anslutningen är benämnd ”AUX” på kretskortet och har en 3-polig kontakt.
Vi erbjuder en separat anslutningssats med säkring, 3-polig kontakt samt förskruvning som möjliggör en fast anslutning.
Med dagens apparatlådor medföljer allt som behövs för en fast anslutning på AUX-kontakten som standard. AUX-anslutningen kan belastas med max 2A (230VAC).
Det är säkringen i elcentralen som begränsar den totala energiförbrukningen.

Idag levereras alla apparatlådor med kretskort revision F om man inte väljer att uppgradera sitt kort till revision G.

Går det att koppla in en markförlagd värmekabel från pumpstationen?

Vi rekommenderar inte att ha jordfelsbrytare (jfb) inkopplad på larmkrets eller till pumpmatningen. Anledningen är att SKT bedömer att det inte finns ett behov av jfb i vår applikation. Se även kretsschemat som finns i monteringsanvisningen till din leverans eller så kan ni hitta dokumentationen här.

För utgående avloppsledning från pumpstationen så finns ibland ett behov att frostskydda densamma om den är grunt förlagd. En god tanke är då att använda strömmatning från apparatlådan för att driva densamma. För en markförlagd värmekabel så är det ett krav att den är inkopplad över jfb. Av den anledningen får man inte koppla en markförlagd värmekabel i den applikationen till apparatlådans AUX-utgång(J8).

 

Förläggning

Behöver jag spolbrunn på min självfallsledning?

Vi rekommenderar att du installerar en spolbrunn nära pumpstationen på självfallsledningen för att kunna rensa ledningen upp till huset.
Kommunal standard är att ha DN200 på stigarröret som går upp till marknivå.

Hur mycket avlopp rymmer stationen

Cisternen eller tanken på en pumpstation har olika sump-volym beroende på modell(och behov).
Den användbara volymen på tanken är från botten upp till inkommande avloppsrör.
Vår villapumpstation LPS2000E2 är dimensionerat för enfamiljshushåll. En LPS2000E2 har en användbar sumpvolym på 170liter. Den totala volymen på tanken(upp till locket) är 590liter.

Vår villapumpstation LPS2000EX är dimensionerat för enfamiljshushåll med större vattenförbrukning än genomsnittligt med extra stor kapacitet för att klara av höga flöden. En LPS2000EX har en användbar sumpvolym på 310liter. Den totala volymen på tanken (upp till locket) är 875liter.

Stationens inloppshöjd efter utgående ledning från fastigheten

Självfallsledningen från huset skall förläggas med 1% lutning. Det är viktigt att den lutningen är rätt så att vattnet tar med sig fast innehåll (papper och dyl.) i flödet. Är lutningen brantare så rinner vattnet för fort och fast innehåll stannar halvvägs. Samma sak händer om lutningen är för liten.
Situationen som ibland inträffar är att pumpbrunnens anslutning ligger för djupt ned jämfört med självfallsledningen ”naturliga” väg till pumpbrunnen.
För att lösa detta så gör man en ”trappa” sista metern till pumpbrunnen. Med trappa menas en brant ledningsdragning som gör att avloppet får ett fritt fall sista biten. Därmed kan pumpbrunnen förläggas på rätt nivå samtidigt som självfallsledningens dragning blir fullgott.

Se sidan 4 i din monteringsanvisning som du hittar här:

Backventil vid tomtgräns

Syftet med en backventil i tryckavloppsnätet är att stoppa/förhindra avlopp från andra brukare att komma in i ”din” del av avloppssystemet.
Avloppspumpen har en backventil monterad så avlopp från andra kommer inte in i cisternen (tanken).
Vad som händer när andra brukare trycksätter avloppets huvudledning är att en del av det avloppet rinner in i alla andras avloppsledningar. När sedan trycket försvinner så rinner även det avloppet ut i huvudledningen.
Den här rörelsen av avlopp fram och tillbaka i en ledning kan leda till sedimentbildning och i värsta fall en blockerad tryckledning. Det är den effekten som en backventil placerad vid tomtgränsen minimerar.

Nivån på grundvattnet är högt

Det som händer när nivån på grundvattnet är högt är att avloppstanken flyter som en kork.
Vad som behövs är då att göra en extra tyngd på tanken så att den håller sig på plats.
Ett sätt att göra det på är att gjuta in botten på tanken med cement/betong. Man spikar ihop en gjutform som är 1mx1m och räcker upp till inloppet. Sedan ställs avloppstanken i gjutformen.
Man fyller tanken med vatten till samma höjd som man tänker gjuta (så tanken inte flyter upp i gjutformen) och sedan gjuter man in tanken. Man måste även gjuta in eller eftermontera lyftöglor i barlasten om man lyfter tanken på plats i den schaktade gropen.
Tanken är inte stark nog att ”bära” den extra barlasten.

Kontakta Skandinavisk Kommunalteknik för en mer detaljerad instruktion.

Förkortning av tank

Kontrollera alltid med VA-huvudmannen innan en kapning utförs. Notera att flera kommuner inte tillåter förkortning.

Tankens höjd är beräknad för att hamna på frostfritt djup i stora delar av Sverige och därför är det jätteviktigt att frostskydda en tank vid förkortning. Det finns utbredd isolering, värmekabel eller isolerkåpa med värmematta beroende på vart i Sverige tanken grävs ner och hur mycket som kapas. All förkortning bör ske i samråd med Skandinavisk kommunalteknik AB

Förkortning LPS2000E2

Förhöjning av tank

Kontrollera alltid med VA-huvudmannen innan en förhöjning utförs.

De flesta tankarna i vårt sortiment är enkla att anpassa höjden på med hjälp av Tegra 600 eller 1000 och två radialpackningar.

Förhöjning av LPS2000E2,EK,LPS1000E2,EX

Service och reparation

Genomsnittlig Tid Mellan Störningar (GTMS)

Genomsnittlig tid mellan störning är 18,5år det är tiden som avser den tid i år som i genomsnitt förflyter mellan två störningar på en pump.

ref Wärnö VA-Forsk rapport NR 2004-04

Elektrisk kontroll av pump

Nu kan du enkelt göra en elektrisk kontroll av LPS pumpen. Om du arbetar med drift eller annan hantering av LPS pumpen kan du enkelt göra felsökning på plats.

Artikelnummer 960157 apparatlåda felsökning pump.

Beställ på sales@kommunalteknik.se

Hur byter jag stator i LPS-pumpen?

Se instruktionsfilmen om hur du byter stator via denna länk på YouTube.

Vid driftstörning

Vid driftstörning kan nedanstående checklista användas vid LPS-installationer.

  • Går pumpen? Om pumpen går kontinuerligt (>5 min) utan att stanna dras handsken till pumpen ur apparatlådan.
  • Är det spänning fram till apparatlådan? Har en säkring eller jordfelsbrytaren löst ut?
  • Går pumpen om tvångskörningsknappen hålls inne?
  • Hur låter pumpen? Pumpen skall gå tyst utan ”buller”
  • Om så önskas kan pumpen lyftas för att kontrollera att inget ovidkommande föremål finns i pumpsumpen.

Information om tillvägagångssätt vid driftstörning finns även i pumpstationernas ”Montering och driftsinstruktioner”
Det är av största vikt att den som kommer först ut till platsen gör en kontroll och felsökning innan utbytesenhet monteras samt dokumenterar felets beteende. Detta förfarande förenklar felsökningen vid reparation samt att ovidkommande saker (ej avsedda för avloppet) tas bort.

Kontakta alltid oss om ni har några frågor.

Vid larm

Vid larm skall ej ytterligare vatten spolas i avloppet förrän felet är avhjälpt. Innan ni ringer och gör felanmälan till serviceverkstaden kontrollera att alla säkringar är hela, att strömbrytarna är tillslagna och att ström finns fram till pumpen.

Har ni tillfälligt hög vattenförbrukning under en kort tid kan hög vattennivå nås och larm utlöser.

Allmän information LPS2000E och LPS2000E2

Allmän information LPS2000EIV2

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt