Kommunalt vatten och avlopp

Tryckavlopp – minimerar både kostnaderna och intrånget i närmiljön

Vårt företagsnamn avslöjar oss – Skandinavisk kommunalteknik har förmedlat lösningar för kommunalt vatten och avlopp sedan 1975. SKT var först i Sverige och är originalet av LPS. Idag används förkortningen både på svenska och engelska, LPS (Low Pressure Sewer) och LTA (Lågt trycksatt avlopp).

Vi specialiserar oss på tryckavloppssystem som sänker investerings- och driftkostnader för exploateringsområden och reducerar antalet mellanpumpstationer. Vid strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng, gles bebyggelse och i områden med höga kulturvärden är vår originalprodukt LPS® överlägset ett traditionellt självfallssystem. Det som hade blivit en svårgenomförd och dyr affär med ett konventionellt självfallssystem blir istället en kostnadssänkande åtgärd för er kommun.

Kommunalt vatten och avlopp

Tjänster för kommuner & konsulter

Vi har lång erfarenhet av att planera och dimensionera kommunala vatten- och avloppsnät. Vilken kompetens eftersöker ni? 

  • VA-utredning
  • Projektering
  • Dimensionering
  • Planering av avloppsnät
  • Underhåll av LPS
  • Service och reparation
  • Utbildning

Tryckavlopp

Fritt från underhåll, lägre driftkostnader, minskad miljöpåverkan och enklare dimensionering utgör några av anledningarna att välja LPS tryckavlopp för kommunalt vatten och avlopp. 

Pumpstationer

Varje fastighet som är anslutet till ledningsnätet har en egen pumpstation som pumpar spillvattnet ut i ledningsnätet och därifrån vidare till ett kommunalt eller samfällt reningsverk. Detta minskar antalet mellanpumpstationer avsevärt i VA-systemet. 

Ett hållbart avloppsnät

Har kommunen höga miljöambitioner? Skandinavisk kommunalteknik utvecklar hållbara avloppsprodukter med miljön i fokus. Våra tryckavlopp gör ett lägre miljöavtryck än exempelvis konventionella självfallssystem, på grund av den minimala schaktningen som krävs jämfört med självfallssystem. SKT:s produkter och VA-verksamhet drivs i enlighet med Miljöbalken och Vattendirektivet.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt