Självfall & spillvatten

VA-terminologi

Alla har inte avlopp som hobby. Därför har vi skrivit en avloppsparlör som reder ut de begrepp du behöver kunna innan du lägger nytt avlopp. 

Självfall

Rörledning anläggs med en lutning. En självfallsledning ska förläggas med minsta möjliga lutning, ca 1 cm per meter. Om terrängen är kuperad och det finns stora höjdskillnader och avstånd som är längre än 30 meter mellan fastigheterna blir det en utmaning att anlägga ett självfallssystem. Kostnaderna för sprängning och schakt vid självfall hotar att skjuta i höjden. Det måste anläggas mellanpumpstationer för att pumpa avloppet vidare till reningsverket.  

Spillvatten

Vad är då spillvatten? Spillvatten är samma sak som avloppsvatten. Det kommer i huvudsak från toaletten (svartvatten) tillsammans med bad-, disk- och tvättvattnet (BDT-vatten eller gråvatten). 

Trycksatt avloppsledning

En trycksatt avloppsledning/spillvattenledning har mindre dimension än en självfallsledning. Hur stor dimension den trycksatta ledningen bör ha beror på det uppskattade flödet i ledningen och antalet brukare.

Omvandlingsområden

Allt fler väljer att bo permanent i sina fritidshus. När fritidshus övergår i  permanentboenden brukar man kalla det för omvandlingsområden. Många fritidshus har inte avloppslösningar som är dimensionerade för permanentboende. Det är ett känt faktum att fastigheter i allt högre utsträckning får sina avloppslösningar utdömda, därmed tvingas kommuner och enskilda fastighetsägare titta på mer hållbara avloppslösningar som exempelvis LPS tryckavlopp. 

Inläckage i ett självfallssystem

Självfallsledningar är inte 100% täta, vilket medför att dagvatten kan tränga in i ledningsnätet. Vid stora regnfall kan inläckaget bli så stort att huvudledningsnätet blir fyllt. Risken är överhängande att mängden avloppsvatten i ledningsnätet tränger upp i villans golvbrunn och orsakar kostsamma vattenskador.  

Vid alldeles för stora nederbördsmängder klarar inte reningsverk att hantera mängden spillvatten. Det gör att spillvattnet måste tränga ut i sjöar och vattendrag, till skillnad från ett tryckavloppssystem som per definition har ett slutet ledningssystem. Inget ovidkommande dagvatten kan därför läcka in och inget avloppsvatten kan läcka ut. 

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt