Vattendirektivet

Miljödirektiv och regelverk

Alla våra produkter och arbetsprocesser präglas av en hållbar ambition mot miljövänliga alternativ. Vår VA-verksamheten regleras därmed av två överordnade direktiv: Miljöbalken (1998:808) och Vattendirektivet (2000/60/EG). 

Miljöbalken ska tillämpas så att;

  • människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annat.
  • värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras.
  • mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används långsiktigt utifrån ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt och att god hushållning tryggas.
  • återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Om Vattendirektivet

Vattendirektivet innebär att vi följer den ram med enhetliga regler på EU-nivå som existerar för skydd av europeiska vatten – exempelvis sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Hav ingår dock inte i Vattendirektivet. Förordningen är framtagen för att förbättra det vattenrelaterat miljöarbetet genom en gemensam lagstiftning för vatten. 

De övergripande direktiven i Vattendirektivet har fått genomslag i nationell lagstiftning, som exempelvis Plan och Bygglagen (PBL) som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bl.a. bestämmelser för alla kommuner, som är skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Den mest relevanta standarden för tryckavloppsområdet i Europa heter EN16932, som vi även följer. 

Sammanfattning av EN16932:2018

Vi har även krav på vår konstruktion som vi följer. Normen är en europeisk standard och kallar systemet för PSS (Positive Pressure System) och är en överenskommelse gjord av konstruktörer, tillverkare, konsulter, kunder och driftsansvariga. Läs samanfattningen här:

Hållbarhetsredovisning

Skandinavisk kommunalteknik AB ingår i koncernen NEWS Group – Northern Environmental and Water Solution tillsammans med Alunda Polyeten AB och FANN VA-TEKNIK AB.
Vi arbetar ständigt för att förbättra och utöka vårt redan idag hållbara sortiment och flera av våra tankar produceras i vår egen fabrik Alunda Polyeten AB utanför Uppsala.

Vi fokuserar på hållbarhet och delar gärna med oss av våra framsteg i vår hållbarhetsredovisning

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt