Översvämning… igen

Medierna rapporterar. Den globala uppvärmningen medför kraftigare nederbörd, skyfall och därmed också översvämningar. Vi kommer inte bara behöva vänja oss. Vi kommer behöva vidta åtgärder för att minska skadorna.

När samhällen planeras är nederbörden en viktig variabel att beakta. Man måste till exempel ta hänsyn nederbördsstatistik när man dimensionerar vägar, avloppssystem, boende och bebyggelse. Det befintliga kommunala ledningsnätet kan på vissa ställen vara underdimensionerat för klimatförändringar.

Översvämningar är mycket kostsamma för samhället och för den enskilt drabbade fastighetsägaren. Vid kraftig nederbörd och häftiga skyfall kan spill- och dagvatten läcka ner i marken eller in i närliggande fastigheter via ledningsanslutningar. Förorenat spillvatten kan i värsta fall smitta grundvattnet, vilket är en hälsofara. För den enskilda fastighetsägaren blir det kostsamt att behöva sanera och reparera skadorna från en översvämmad källare.

Samlingsbegreppet för dagvatten, dränvatten och inläckande sjövatten är ”tillskottsvatten”, det som motsvarar det amerikanska begreppet ”Infiltration/Inflow I&I.

Hur kan ett tryckavloppsystem göra nytta i områden som ofta drabbas av översvämningar?

Ett tryckavloppssystem har ett slutet ledningssystem där tillskottsvatten som spill- och dagvatten inte kan tränga in i ledningarna utifrån. Förenklat kan man säga att om en LPS-pumpstation sätts på en befintlig installation, medför det att fastighetens självfallsanslutning proppas och hindrar att spillvatten strömmar tillbaka in till fastigheten. En enskild fastighetsägare skyddar då sin källare från att översvämmas från ett befintligt, men underdimensionerat kommunalt ledningssystem, genom att trycka spillvatten ut i ledningsnätet. I och med LPS-stationens låga utflöde (max 0,8l/s) är stationen en självmarkerande spillvattenstation som kommer att signalera larm vid dag-& dränvattenbelastning.

Vill du veta mer hur Skandinavisk Kommunalteknik kan hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Fler nyheter

Kom och träffar oss på Nordbygg på Stockholmsmässan och prata tekniska VA-lösningar, äldre projekt som behö...

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt