Lätt trycksatt avlopp – en beskrivning

Termen ”Lätt Tryckavlopp” eller Lätt Trycksatt Avlopp” (LTA) används idag som samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus. LPS är en engelsk term och betyder Low Pressure Sewer. Ett tryckavloppssystem skiljer sig från ett självfallssystem.

Ett tryckavloppsystem består av ett tryckledningsnät som leder från alla fastigheter genom området fram till den gemensamma anslutningspunkten, dvs dit spillvattnet skall pumpas (reningsverk, självfallsledning eller brunn). På varje fastighet placeras en liten pumpstation som tar hand om spillvattnet från fastigheten och pumpar ut det via ledningsnätet till anslutningspunkten.

Pumpen är försedd med en skäranordning för att finfördela fasta föroreningar. Det dimensionerande flödet är förhållandevis lågt och räknas fram med sannolikhetskalkyler. På grund av det lilla flödet och avsaknad av större fasta partiklar i vattnet kan ledningssystemet utföras med klena dimensioner. Ledningsdimensionerna ökar successivt ju närmare förbindelsepunkten man kommer, från 40 mm på serviserna till 90-110 mm när flera hundra fastigheter bidrar till flödet.

Pumparna arbetar helt automatiskt och oberoende av varandra. Det betyder att varje enskild pump ”ansvarar” för att den pumpar spillvattnet hela vägen till där det möter atmosfärstryck, dvs vid reningsverket eller mottagande självfallsledning. Ibland brukar man mötas av en tro på att pumparna ”hjälper” varandra. Det är snarare tvärtom då de skall samas på samma tryckledning.

Hjärtat i ett tryckavloppssystem är pumpstationen, ibland kallad ”Villapumpstationen”. Den skall klara alla de variationer i flöde och tryck som kan uppstå. Det kan röra sig om dygns- och säsongsvarationer, tillfälliga luftansamlingar i ledningarna , strömavbrott osv. Den skall även kunna motstå miljön

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt