avlopp och miljö

Avlopp och miljö – för oss går det hand i hand

Att lägga ett nytt avlopp har alltid en inverkan på miljön. Därför drivs vår produktutveckling utifrån en miljö- och hållbarhetsstrategi. SKT gör avloppssystem som samexisterar i harmoni med sin närmiljö snarare än att göra avtryck i den.

Skandinavisk kommunalteknik AB ingår i NEWS-koncernen – Northern Environmental and Water Solutions AB. Samtliga bolag inom koncernen producerar framtidens avloppslösningar. Man har även något annat gemensamt – miljöfokuset.

När du köper ett avlopp från SKT vet du att din nya lösning är hållbar. Vi gör vårt yttersta för att avloppets miljöpåverkan ska vara så minimalt som möjligt, både när det gäller produktionssätt, val av material, arbetsprocesser, underhåll, transporter och avfallshantering.

Lägre miljöavtryck med LPS

Med våra produkter sparar du både pengar och på miljön. SKT:s tryckavlopp ger exempelvis ett lägre miljöavtryck i jämförelse med ett konventionellt självfallssystem. Förklaringen är den minimala schaktningen som krävs jämfört med självfallssystem.

Våra avlopp medför även en kraftfull pumpning av avloppsvatten oberoende av dess markförhållanden. Användandet av produkterna gör därmed att man skapar en bättre miljö i närområdet för de boende.

Miljöbalken tillämpas

Våra riktlinjer för avlopp och miljö regleras naturligtvis i enlighet med Miljöbalken, en lagstiftning som tillämpas på följande sätt:

  • Människors hälsa och miljö ska skyddas mot skador och olägenheter, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annat.
  • Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras.
  • Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas långsiktigt utifrån ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt och god hushållning tryggas.
  • Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås.

Vi följer Vattendirektivet

Vad är Vattendirektivet? Det innebär att vi följer den ram av enhetliga regler som beslutats av EU för skydd av europeiska vatten – såsom exempelvis sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Förordningen är en förutsättning för att säkra en hållbar relation mellan avlopp och vatten, samt att gemensamt förbättra det vattenrelaterade miljöarbetet.

Vattendirektivet präglar även svensk lagstiftning som berör avloppsinstallationer, t.ex. Plan- och bygglagen (PBL) som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. SKT rätter sig även efter den mest relevanta standarden för tryckavlopp i Europa, EN16932.

Avlopp och miljö – läs mer om våra miljödirektiv.

Fler nyheter

Vi har ingått ett samarbete tillsammans med Ambiductor.

Kom och träffar oss på Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg och prata tekniska VA-lösningar, ä...

Espen Røren Johansen tillträder som ny landschef i Norge

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt