Kundcase

Referenser
i Öst

Gräsö, Östhammar skärgård

Östhammar skärgård är ett av landets finaste rekreationsområden. När Konstruktör AB skulle exploatera området Bjurön uppstod därför problem med vatten- och avloppsfrågan. På den kuperade och klippiga ön skulle ett konventionellt självfallssystem bli dyrt och innebära stora ingrepp i miljön. Efter utvärdering av olika möjliga lösningar hos Orrje & Co valde man i stället ett LPS-system.

Fördelarna med LPS-systemet var att man under inlednings-skedet av exploateringen kunde nöja sig med att anlägga en huvudledning till låg kostnad. Tank, pump och servisledning kunde sedan installeras allt eftersom husen blev klara. Det innebar att man hade full kostnadstäckning hela byggtiden.

Dessutom innebar det flexibla LPS-systemet att arbetet med projekteringen blev både snabbt och enkelt. Man följde det befintliga vägnätet och lade ledningen för vatten och avlopp i samma grav som el- och teleledningarna. Läggningsdjupet reducerades till 60 cm och försågs med rörskålsisolering och frostskyddskabel. Pumpenheterna placerades delvis under fritidshusen vilket förenklade ledningsdragningen inom fastigheterna.

Enligt byggherren reducerades kostnaden till ca hälften av vad ett konventionellt system skulle ha kostat.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt