Kundcase

Referenser
i Väst

Berglärkan, Göteborg

Berglärkan är ett nyexploaterat småhusområde beläget på ett höjdparti i västra Göteborg med utsikt över hamninloppet och Göteborgs södra skärgård. Området omfattar 95 enfamiljshus och är kraftigt kuperat. Marken består så gott som uteslutande av berg.

En konventionell VA-lösning grundad på självfallsledningar för avlopp var visserligen tekniskt genomförbar men hade inneburit mycket höga kostnader på grund av stora schaktdjup i berg om ledningarna lagts ovanför husen. Eller så hade det inneburit allvarliga ingrepp i miljön om man lagt dem nedanför i den bergterräng som det var mycket angeläget att spara. Ett självfallssystem hade dessutom behövt kompletteras med ett par avloppspumpstationer.

Lösningen blev i stället ett LPS-system.

Tryckavlopps- och vattenledningarna ligger i gemensam isoleringslåda och tillsammans med el- och teleförsörjningen ca 800 mm under färdig vägyta. Dagvatten uppsamlas från hårdgjorda ytor i rännstensbrunnar och takvatten leds via utkastare och infiltrationsbrunnar samma väg som övrigt dagvatten. Man har på detta sätt bibehållit vattenbalansen inom området samtidigt som dyra dagvattenledningar och koncentrerade dagvattenutsläpp undvikits.

Spara både pengar
och miljön

Låt oss guida dig till rätt vatten- och avloppslösning.

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter och få professionell hjälp!

Obligatoriskt